Stageseminaries

Stageseminarie Fiscale procedure 2024 (NL)

ITAA - online

Het opzet van deze opleiding is een inzicht verschaffen in het verloop van de fiscale procedure. Dit zowel op het vlak van inkomstenbelastingen als op het vlak van btw.

Tijdens de opleiding wordt bekeken hoe de administratie de juistheid van de aangifte controleert en wat zij kan doen wanneer zij meent dat de aangifte onjiuist is. Tevens wordt bekeken hoe een belastingplichtige en/of zijn gevolmachtigde hierop kan reageren.

De opleiding hieromtrent is van belang omdat de accountant dagdagelijks geconfronteerd wordt met een administratie die het oneens is met de ingediende aangifte, minstens deze wenst te controleren.

Programma

Docenten

Frank VANBIERVLIET

Advocaat Balie Gent en West-Vlaanderen
Juridisch assessor
Voorzitter Nederlandstalige Uitvoerende Kamer

Meer